ഫാസ്റ്റ്ട്രാക്കിന്‍റെ പുതിയ മോഡല്‍ സണ്‍ഗ്ലാസ് വിപണിയില്‍

0

ഫാസ്റ്റ്ട്രാക്കിന്റെ പുതിയ സ്പ്രിങ് കലക്ഷന്‍ സണ്‍ഗ്ലാസ് വിപണിയിലെത്തി. നാല് അന്താരാഷ്ട്ര ട്രെന്‍ഡുകള്‍ അനുസരിച്ചുളള നിര്‍മ്മാണമാണ് സണ്‍ഗ്ലാസിനുളളത്. ഹൈസ്ട്രീറ്റ് ഫാഷന് അനുസൃതമായി 1990കളിലെ മൈക്രോ സണ്‍ഗ്ലാസുകളെയും 1960കളിലെ വലുപ്പമുള്ള സണ്‍ഗ്ലാസുകളുടെയുംസ്റ്റൈലുകളെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു ഇവ. 1999-2299 എന്നിങ്ങനെയാണ് വില വരുക. മെറ്റല്‍ഹക്‌സഗണല്‍ ഫ്രെയിമുക്എഡ്ജി മിറര്‍ ലെന്‍സസ് എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രത്യേകത.