സിംഗപ്പൂര്‍ ദീപാവലി കാഴ്ചകള്‍

0

സിംഗപ്പൂരിലെ ഏറ്റവുംവലിയ ഇന്ത്യന്‍ ആഘോഷമായ ദീപാവലിക്കായി നഗരം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.. കാഴ്ചകള്‍ കാണാം..