ഹൊക്കിൻ മീ, ക്വാലാലംപൂരിന്റെ രുചി

0

സംഗതി ചൈനീസ് ഡിഷ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ക്വാലാലംപൂർ സഞ്ചാരികളും സ്വദേശികളും ഒരു പോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. പന്നിയുടെ ഇറച്ചി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. യെല്ലോ നൂഡിൽസാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ചേരുവ.
പോർക്കിന് പകരം കണവ, മത്സ്യം എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കാം.  ഈ വിഭഴം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചാലോ??

ചേരുവകൾ

• Hokkien noodles – 500g
•  medium sized prawns- 8-10 pieces
• fish cake sliced thinly- 1 piece
• Asian greens – choy sum or bok choy or even lettuce
• pork or chicken sliced thinly- 100g
• cooking oil- 2 table spoon
•  garlic, peeled and chopped finely- 5-6 cloves
• cooking caramel- 3 table spoon
• oyster sauce- 1 table spoon
•  soy sauce – 1 table spoon
• chicken stock- 250ml
• corn starch mixed with 2 tbs water- 1 table spoon
Method

 •  Blanch the noodles by pouring hot water onto them and draining it away after one minute. This is so that the noodles would be loose and easy to handle when you cook them later.
 •  Heat up wok/pan with oil at medium heat.
 •  Add in garlic and fry for about 30 seconds until golden and fragrant.
 • Add in prawns, sliced meat, fish cake and fry for 2 minutes at high heat.
 • Add in vegetables and fry for another half minute.
 • Add in the noodles, then the cooking caramel, oyster sauce and soy sauce.
 • Add in chicken stock and mix well, then reduce heat.
 • Simmer for about 10 minutes until sauce slightly thickens.
 •  Finally, add in corn starch + water mixture into the noodles and give it a good final stir. You should see the gravy thicken up and noodles start sticking together.
 • Serve while it’s hot!

  ഇതുവരെ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രുചി അനുഭവിക്കാൻ ഈ വിഭവം ഒന്നു ടേയ്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി.