സിംഗപ്പൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം

0

സിംഗപ്പൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷപരിപാടികളിൽ നിന്നുമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ

image image image image image image image

Photos : Mengaji Anuj Priya, Dhaval Mehta, Sanjeev Sharma