കോവിഡ്: ബഹ്റൈനിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അടിയന്തിര സേവനങ്ങൾക്കായി ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം

0

ബഹ് റൈനിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് കോവിഡ് 19 രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തിര സേവനങ്ങൾക്ക് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം +973 39415772