റേസ്കോഴ്സ് റോഡ്‌ : വിജയദശമി നാളില്‍ കേരള ആര്‍ട്സ് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍ (KALA) സിംഗപ്പൂരില്‍ കുരുന്നുകള്‍ക്കായ് വിദ്യാരംഭം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രശസ്ത പിന്നണിഗായിക ലതിക ടീച്ചര്‍ കുരുന്നുകള്‍ക്ക് അറിവിന്‍റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചുനല്‍കി.

ചിത്രങ്ങള്‍: