ചൈനയിൽ നിന്ന് നാല് ലിറ്റോറിയൽ കപ്പൽ മലേഷ്യ വാങ്ങുന്നു

0

നാല് ലിറ്റോറിയൽ കപ്പൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് ലിറ്റോറിയൽ മിഷൻ കപ്പൽ വാങ്ങാൻ മലേഷ്യ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. റോയൽ മലേഷ്യൻ നേവിയ്ക്കാണ് കപ്പൽ. ബെയ്ജിംഗിൽ വച്ചാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടേയും പ്രതിനിധികൾ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്.
ഷിപ്പ് ബിൾഡിംഗ് ഇന്റസ്ട്രി കോർപ്പറേഷനാണ് മലേഷ്യയ്ക്കായി കപ്പൽ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത്. ആദ്യ രണ്ട് കപ്പലുകൾ 2019ലും മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം 2021 ലും നൽകും. ഉടൻ തന്നെ 14 ഇത്തരം കപ്പലുകളും റോയൽ മലേഷ്യൻ നേവിയ്ക്ക് വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് സൂചന.