തദ്ദേശീയ സബ് സോണിക് ക്രൂയീസ് മിസൈൽ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു

1