ഇതാണ് ലോകത്തിന്‍റെ മുതു മുതു മുതു മുത്തച്ഛന്‍!!

0

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആള്‍‍ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇനി ധൈര്യമായി എംബോ ഗോതൊയുടെ പേര്‍ പറയാം. വയസ്സ് കേട്ട് ഞെട്ടരുത്, 145!!!മധ്യ ജാനയാണ് ഇയാളുടെ ജന്മ സ്ഥലം.

ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഗോതൊ ജനിച്ചത് 1870 ഡിസംബര്‍ 31 നാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേരക്കുട്ടികളുടെ കുട്ടികള്‍ക്കും കുട്ടികളായി. പ്രായം ഇപ്പോള്‍ ഗോതൊയെ തളര്‍ത്തി തുടങ്ങി. ആര്‍‍ക്കും ഭാരമാകാതെ മരിക്കണം എന്നാണ് ഗോതൊയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം