പൈനാപ്പിള്‍ റ്റാര്‍ട്ട്

0
Pineapple Tarts

ഏഷ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ പരക്കെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു വിഭവമാണിത്. ഇതിന്‍റെ ഉത്ഭവം തായ് വാന്‍ ആണെങ്കിലും മലേഷ്യയിലെ തനത് വിഭമായാണ് ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. പല രാജ്യങ്ങളിലും പലപേരുകളിലായാണ് പൈനാപ്പിള്‍ റ്റാര്‍ട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്തോനേഷ്യയില്‍ നാസ്റ്റര്‍ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉത്സവകാല ഐറ്റമായാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുക, സിംഗപ്പൂരിലും മലേഷ്യയിലും ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയര്‍, ദീപാവലി,  ഈദുല്‍ ഫിത്തര്‍ സമയങ്ങളിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയെന്ന് കാണാം.

Ingredients

1 cup all-purpose flour
1 cup self-rising flour
10 tablespoons butter
1 egg, beaten
2 tablespoons cold water

1 pinch salt
2 cups fresh pineapple – peeled, cored and shredded
1 1/2 cups white sugar
4 whole cloves
1 egg, beaten

Preparation

  1. In a large bowl, combine all-purpose, self-rising flour and salt. Cut in butter until mixture resembles coarse crumbs. Make a well in the center of the mixture. Pour in 1 beaten egg and water. Bind the ingredients together gently. Do not knead too much. Shape dough into a ball, wrap in plastic and refrigerate for 4 hours or overnight.
  2. In a saucepan over medium heat, combine pineapple and sugar. Bring to a boil. Reduce heat and simmer, stirring frequently, for 30 minutes, or until mixture thickens. Remove from heat and allow to cool.
  3. Preheat the oven to 400 degrees F (200 degrees C).
  4. On a lightly floured surface, roll the dough out to 1/4 inch in thickness. Cut 24 rounds, using a 2 inch round fluted cutter. Place on cookie sheet. Put a spoonful of pineapple jam in the center of each piece. Decorate with criss-cross strips of pastry over jam, extending slightly onto pastry shell.
  5. Cut 24 more 2 inch rounds, then, using a smaller cutter, cut out the centers, creating a ring shape. Moisten the edges of each pastry, and place the rings on top of each pastry shell. Brush the top of the pastry with beaten egg.
  6. Bake for 20 to 25 minutes in the preheated oven. Allow to cool on baking sheet for 5 minutes before removing to a wire rack to cool completely.