വാഹനങ്ങളുടെ പുക പരിശോധനാ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു

0

വാഹനങ്ങളുടെ പുക പരിശോധനാ നിരക്ക് 20 മുതൽ 50 രൂപ വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചാണു വർദ്ധന. 5 വർഷത്തിനു ശേഷമാണു നിരക്കു കൂട്ടുന്നത്.പുക പരിശോധനാ ഏജൻസികളിലെ ടെക്‌നീഷ്യന്മാരുടെ യോഗ്യതയും പുനർനിർണയിച്ചു. എസ്.എസ്.എൽ.സിയോ തത്തുല്യ യോഗ്യതയോ വേണം. എടപ്പാൾ ഇൻസ്​റ്റി​റ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ട്രെയിനിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ചിലെ രണ്ടാഴ്ച പരിശീലന സർട്ടിഫിക്ക​റ്റും ആവശ്യമാണ്.
പുക പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്ക​റ്റ് വാഹനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ പ്രകാരം 2000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കാം. ആറ് മാസമാണു സർട്ടിഫിക്ക​റ്റിന്റെ കാലാവധി.

പുക പരിശോധനാ നിരക്ക് – പഴയ നിരക്ക് ബ്രായ്ക്കറ്റിൽ

  • ഇരുചക്ര വാഹനം 80 (60).
  • മുച്ചക്ര വാഹനം പെട്രോൾ 80 (60).
  • മുച്ചക്ര വാഹനം ഡീസൽ 90 (60).
  • ലൈ​റ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ പെട്രോൾ 100 (75).
  • ലൈ​റ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡീസൽ 110 (75).
  • ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ 150 (100).