പ്രവാസി എക്സ്പ്രസ്സ്‌ പ്രകാശനം ചെയ്തു

0

പ്രവാസി എക്സ്പ്രസ്സ്‌ ആദ്യ പ്രതിയുടെ പ്രകാശന ചടങ്ങില്‍ നിന്നും.