പ്രവാസി എക്പ്രസ് പുതുവത്സരപ്പതിപ്പ് 2018

0

വായനയുടെ നവ്യാനുഭാവുമായി പ്രവാസി എക്സ്പ്രസ് പുതുവത്സരപ്പതിപ്പ് 2018 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.. പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരോടൊപ്പം, നിങ്ങളുടെ പ്രിയ പ്രവാസി എഴുത്തുകാരും പുതുവത്സരപ്പതിപ്പില്‍ അണിചേരുന്നു.

വ്യത്യസ്തമായ പതിനെട്ട് സാഹിത്യരചനകളാണ് ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്..

വായിക്കുക

Link on issue:https://issuu.com/pravasiexpress/docs/pe_magazine_newyear2018