പ്രവാസി എക്സ്പ്രസ് പുതുവത്സരപ്പതിപ്പ് 2017 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പ്രമുഖര്‍ക്കൊപ്പം പ്രവാസി എക്സ്പ്രസിന്‍റെ എഴുത്തുകാരും ഒത്തുചേരുകയാണ് ഈ പുതുവത്സരപ്പതിലൂടെ.

വായിക്കുക: