സൂര്യയും കീർത്തി സുരേഷും ഒന്നിക്കുന്ന താനാ ശേർന്ത കൂട്ടം

0

നവംബർ ഒമ്പതു മുതൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുകയാണ് സൂര്യയുടെ പുതിയ ചിത്രം ‘താനാ ശേർന്ത കൂട്ടം.’ കീർത്തി സുരേഷ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ സൂര്യയുടെ നായിക. സംവിധാനം വിഗ്നേഷ് ശിവൻ ചിത്രത്തിന്റെ പൂജ വീഡിയോ കാണാം