മലേഷ്യ നമ്മ സ്വന്തം ഊര് മാതിരി- ഈ ട്രോള്‍ മലേഷ്യയിലെ തമിഴര്‍ക്ക്

0

എന്തിനും ഏതിനും ട്രോളന്മാര്‍ ട്രോളിറക്കുന്ന കാലം കൂടിയാണ്. നടന്മാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരും ആരും ഇവരുടെ ട്രോള്‍ ഹസ്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ദാ ഇപ്പോള്‍ മലേഷ്യയിലെ തമിഴന്മാര്‍ക്ക് ഇട്ടും ഒരു ട്രോള്‍ എത്തി. ഈ ട്രോളിനുതാഴെ വാചക ട്രോളുകളുടേയും പെരുമഴയാണ്.