ഇറാനിൽ ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസാ ഓൺ അറൈവൽ ലഭ്യമാകും

0

ഇറാൻ : ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികളെ കൂടുതലായി ആകർഷിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസാ ഓൺ അറൈവൽ നൽകുവാൻ ഇറാൻ തീരുമാനിച്ചു . ഇറാനിലെ 12 എയർപോർട്ടിൽ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകും .30 ദിവസത്തേക്കുള്ള വിസയാണ് ഇപ്രകാരം നൽകുന്നത് .

72,000 ഇന്ത്യക്കാരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറാൻ സന്ദർശിച്ചത് .അടുത്തവർഷം ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 10% വർധനയാണ് ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് .