ഇനി വിമാനത്തിലും ന‌ിന്നു യാത്ര ചെയ്യാം…!

0

ഇനി മുതൽ ബസ്സിലെ പോലെ വിമാനത്തിലും നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം. ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയായ ഏവിയോ ഇന്‍റീരിയർസ് ആണ് വിമാനത്തിൽ പുതിയ ‘നിൽക്കും സീറ്റുകൾ’ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്കൈ റൈഡർ 2 എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ ആശയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാരീസ് എയർ ഷോയിലാണ് പുതിയ ആശയം വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.

ഈ വർഷം നിൽക്കും സീറ്റുകളുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. അൾട്രാ ബേസിക് എക്കണോമി ക്ലാസ് യായാത്രകൾക്ക് നിൽക്കും സീറ്റുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നാണ് കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞത്. ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കും. ഇതിലൂടെ വിമാന കമ്പനികൾക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാനാകും.

സാധാരണ സീറ്റുകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സീറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പുതിയ ആശയം യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്നാണ് ഒട്ടുമിക്കആളുകളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.