ബാകുട് ടെ, മലേഷ്യയുടെ തനത് വിഭവം

0

ബാകുട് ടെ  എന്ന ഹെര്‍ബല്‍ സൂപ്പാണ് മലേഷ്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ളതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ വിഭവം. അതിന്‍റെ രുചിക്കൂട്ടിന്‍റെ രഹസ്യം അറിയാം.

Ingredients

 • 800 gram pork ribs
 • 2 liter water
 • 10 gram angelica root
 • 5 gram Sichuan lovage rhizome
 • 1 head garlic , peeled and lightly bruised
 • 1 cinnamon stick
 • 1 star anise
 • 5 cloves
 • 2 tablespoon dark soy sauce
 • 1 tablespoon soy sauce
 • 2 teaspoon salt
 • 1 teaspoon sugar
 • 8 fresh shiitake  remove stems and cut into bite size pieces
 • 8 deep fried tofu, blanched in hot water and cut into bite size pieces
 • 1 tablespoon wolfberry fruit
Chili and garlic soy sauce (mix the following together)
 • 3 green Thai chilies
 • 3 red Thai chilies
 • 3 cloves garlic
 • 3 tablespoon soy sauce
Instructions
 1. Place pork ribs and water in a soup pot and bring to a boil. Keep removing the scum until the soup is clear.
 2. Once the soup is clear, add angelica root, lovage rhizome, garlic, cinnamon, star anise, and cloves. Season with dark soy sauce, soy sauce, salt, and sugar. Once it boils again, reduce heat, cover the pot with a lid, and simmer for 1 hour, or until the pork is cooked and tender.
 3. Add shiitake, tofu, and wolfberry fruit into the pot. Bring to a boil again, and cook for another 10 minutes. Adjust with salt and sugar as needed.
 4. Turn off heat, and serve hot with the chili and garlic soy sauce accompanied with a bowl of steamed white rice.