1961 ല്‍ ക്വാലാലംപൂര്‍ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു

0

1961 കളില്‍ ക്വാലാലംപൂര്‍ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് കണ്ടോ?