ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്

0

2023ൽ മൊത്തം 1.13 ദശലക്ഷം സാമ്പത്തിക സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ 1.13 ദശലക്ഷം കേസുകളിൽ 7,488.6 കോടി രൂപയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 990.7 കോടി രൂപ. 759.1 കോടിയുമായി തെലങ്കാനയാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. യുപി (721.1 കോടി), കർണാടക (662.1 കോടി), തമിഴ്നാട് (661.2 കോടി) എന്നിവയാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ.