കോവിഡ് മഹാമാരി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ തെല്ലു വൈകിയാണെങ്കിലും പ്രവാസി എഴുത്തുകാരുടെ രചനകളടങ്ങിയ വിഷുപ്പതിപ്പ് 2020 പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു..

Download PDF Version here: Vishu2020_Magazine