സിംഗപ്പൂരില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മാര്‍ച്ച്‌ മാസത്തില്‍ റദ്ദുചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റ് വിവരങ്ങള്‍

0
Flight cancellations from Singapore to Kochi & Trivandrum for the period of March 2020.