വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന കവിത ഡി.വിനയചന്ദ്രന്‍ ചൊല്ലുന്നു

0

മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ കവി ഡി.വിനയചന്ദ്രന്‍റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന ഹൃദയഹാരിയായ കവിത പ്രവാസി എക്സ്പ്രസ്‌ പ്രകാശന ചടങ്ങില്‍ അദ്ദേഹം തന്നെ ചൊല്ലുന്നു..

ഈ ശബ്ദം ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കുന്നില്ല.. ജീവന്‍ തുളുമ്പുന്ന ഈ കവിതകള്‍ കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തില്‍ എന്നും നിലനില്‍ക്കും…..

വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി- ഡി.വിനയചന്ദ്രന്‍റെ ശബ്ദത്തില്‍

Related Article: മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ കവി ഡി. വിനയചന്ദ്രന്‍ അന്തരിച്ചു