മാധുരി ദീക്ഷിത്തിനു എതിരെ ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍

0


അനുവദിച്ച അളവിലും അധികം എം എസ് ജി അടങ്ങിയ മാഗി നൂഡില്‍സ് പരസ്യ ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിച്ചതിനു എതിരെ മാധുരി ദീക്ഷിത്തിനു ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ നോട്ടീസ്.

രണ്ട് മിനിറ്റില്‍ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഈ ആഹാരം ആരോഗ്യകരവും, പോഷക ഗുണങ്ങള്‍ അടങ്ങിയതുമാണ് എന്ന് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാക്ഷ്യപെടുത്തിയതെന്ന ചോദ്യത്തിന് താരം ഉത്തരം നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ കോടതി വഴി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുമെന്ന് ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ അറിയിച്ചു.