വ്യത്യസ്തമായ ദീപാവലി ആശംസകളുമായി സിംഗപ്പൂര്‍ എംപി അമ്രിന്‍ അമിന്‍

0

A very different Deepavali greetings from Sembawang GRC MP- Amrin Amin..

വ്യത്യസ്തമായ ദീപാവലി ആശംസകളുമായി സിംഗപ്പൂര്‍ എംപി അമ്രിന്‍ അമിന്‍

Watch Video: