ഇതാണ് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന മലേഷ്യൻ ‘ഐറ്റം’!!

0
kite festival

മലേഷ്യയിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിനോദമുണ്ട്. കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ!! ഒരു നൂലിൻറെ അറ്റത്ത് കാണികളുടെ അന്പരപ്പിനെ മൊത്തം കെട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് ആകാശം മുഴുവൻ വിസ്മയം വിരിയിക്കുന്ന ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ കണക്കാക്കിയാണ് മിക്ക സഞ്ചാരികളും മലേഷ്യൻ മണ്ണിലേക്കെത്തുന്നത്.
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. നിരവധി സംഘടകൾ ഇവിടെ കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്. സെപ്തബർ 28 നാണ് ഈ വർഷത്തെ ബോണിയോ ഇന്റർനാഷണൽ കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. ചിത്രങ്ങൾ കാണാം