സിംഗപ്പൂര്‍: പ്രവാസി എക്സ്പ്രസ് വിഷു-ഈസ്റ്റര്‍ 2018 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പ്രമുഖര്‍ക്കൊപ്പം പ്രവാസി എക്സ്പ്രസിന്‍റെ എഴുത്തുകാരും ഒത്തുചേരുകയാണ് ഈ വിശേഷാല്‍  പതിപ്പിലൂടെ…

വായിക്കുക: