പ്രവാസകൾക്ക് ഇരുട്ടടിയായി നികുതി വർദ്ധനവ്; കേന്ദ്ര സർക്കാർ 19 ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നികുതി വർധിപ്പിച്ചു

0

പ്രവാസികൾക്ക് ഇരുട്ടടിയായി നികുതി വർദ്ധനവ്. വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ആണ് പുതുക്കിയ നികുതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ 19 ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നികുതിയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. 


10 കിലോയിൽ താഴെ ഭാരമുള്ള ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിങ് മെഷിൻ, എ സി തുടങ്ങിയവയുടെ കസ്റ്റംസ് നികുതി ആണ് കൂട്ടിയത്. 20% ആണ്‌ കസ്റ്റംസ്‌ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. 
ഡോളറുമായുള്ള ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയമൂല്യം കുറഞ്ഞതും പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വില വർദ്ധനവും നികുതി കൂട്ടാനുള്ള പ്രധാന കാരണമാണ്.