വിദ്യാരംഭം ഒക്ടോബർ 8ന്

0

കല സിംഗപ്പൂര്‍ സിംഗപ്പൂരിലെ കുരുന്നുകൾക്കായി എല്ലാ വർഷങ്ങളിലെയും പോലെ ഈ വർഷവും വിദ്യാരംഭം നടത്തുന്നു . പ്രമുഖ പിന്നണി ഗായികയും സംഗീതാധ്യാപികയുമായ ശ്രീമതി ലതിക ടീച്ചർ ആണ് ഈ വർഷം സിംഗപ്പൂരിലെ കുട്ടികൾക്ക് അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം പകർന്നു നൽകുന്നത് . കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളിലും പല പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളും കല സിംഗപ്പൂരിന്റെ വിദ്യാരംഭം ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നല്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് . ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ലതിക ടീച്ചർ ഈ ചടങ്ങിനായി എത്തുന്നത് . അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക്
ചുവടു വെയ്ക്കുന്ന കുരുന്നുകൾക്ക്
വിദ്യാ ദേവതയുടെ അനുഗ്രഹം ഈ വിജയദശമി നാളിൽ തന്നെ പകർന്നു നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്

കലാ സിംഗപ്പൂരിന്റെ അഭിമാനവും,സന്തോഷവും . ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കല സിംഗപ്പൂർ വേറിട്ട് നില്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു . വിദ്യാരംഭത്തിന് കുട്ടികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യം ഉള്ള മാതാപിതാക്കൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോസ്റ്ററിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക .