സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു

1

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഇന്ന് 20 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് വർധിച്ചത്. ഇന്നലെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന ശേഷമാണ് ഇന്നു വില വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4840 രൂപയാണ് ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിന് വില. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില 160 രൂപ വർദ്ധിച്ചു. 38720 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 20 രൂപ ഗ്രാമിന് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 4000 രൂപയായി. ഒരു പവൻ 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 160 രൂപ ഉയർന്ന് 32000 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. കേരളത്തിൽ ബോർഡ് റേറ്റ് റെക്കോർഡ് 2020 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ആയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 7ന് 5250 രൂപയാണ് 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിന് വില. 42000 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണ വില.