ജാലകത്തിനുമപ്പുറം: മലയാളം മൈക്രോഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം

0

രണ്ടു മിനിറ്റില്‍ ജീവിത ജാലകത്തിനുമപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടവുമായി മലയാളം മൈക്രോഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം..  അനിഴം അജിയാണ് ജാലകത്തിനുമപ്പുറം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.