പുലിമുരുകന്റെ വേട്ട സിംഗപ്പൂരിലും  തുടങ്ങുന്നു…  മലയാളസിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഡ്ജറ്റില്‍ പുറത്തിറങ്ങി ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് ആയി മാറിയ,  മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്ഷന്‍ ചിത്രം, പുലിമുരുകന്‍ സിംഗപ്പൂരില്‍  ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന്…

First show on 22nd October, Saturday at 6:40 PM
Venue: Bombay Talkies, 100 Beach Road, Shaw Towers (Renovated with Digital 2K Projection)

Book your tickets online through our website www.nextgencinemas.com